Doe de afvalscan

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat zowel bedrijven als overheden ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot en kosten. Dit gebeurt op verschillende niveaus: binnen de bedrijfsvoering, in projecten en langs de gehele keten. We vertellen graag meer over de verduurzamingsmaatregelen die we hebben kunnen doorvoeren aan de hand van de CO2-prestatieladder.

CO2-voetafdruk

We presenteren hier de CO2-voetafdruk van Kempenaars voor het kalenderjaar 2022 en de eerste helft van 2023, opgedeeld per scope. De gebruikte emissiefactoren voor deze berekeningen zijn afkomstig van www.co2emissiefactoren.nl, geraadpleegd in oktober 2023.

In de tabellen is de gedetailleerde CO2-voetafdruk voor 2022 en voor de eerste helft van 2023 uitgewerkt. Voor elke emissiestroom specificeren we het type brandstof of elektriciteit, de eenheid, en de emissiefactor, waarmee we de CO2-uitstoot per stroom hebben berekend. Deze berekeningen zijn uitgevoerd in het Excel-document ‘CO2-voetafdruk Kempenaars’, waarin ook verwezen wordt naar de onderliggende bronnen.

CO2-voetafdruk 2022

CO2-voetafdruk 2023 H1

CO2-voetafdruk 2022

CO2-voetafdruk 2023 H1

Doelstellingen

Ingevoerde maatregelen in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren zijn er veel verduurzamingsmaatregelen ingevoerd. Hieronder is een kort overzicht te vinden van de meest relevante genomen maatregelen de afgelopen jaren:

 • Aanschaffen van GvO’s om stroom te vergroenen
 • Installeren van zonnepanelen
 • Optimaliseren van routeplanning
 • Afvalpers installeren op containers bij klanten, waardoor er meer afval in een container kan
 • Slim maken van containers bij klanten waardoor er wordt voorkomen dat er containers worden opgehaald die nog niet optimaal gevuld zijn
 • Regelmatig bandenspanning checken en op peil houden
 • Installeren van laadpaal bij parkeerplek
 • Ledverlichting overal geïnstalleerd

Reductiedoelstellingen voor periode 2024 – 2027

Voor de periode 2024 – 2027 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

 1. Voor scope 1: 10% CO2-reductie per ton verwerkt afval in 2027 t.o.v. 2022
 2. Voor scope 2 + zakelijk reizen: 95% reductie CO2-reductie in 2027 t.o.v. 2022

Doelstellingen

Om de drie jaar stellen we een nieuw actieplan op, waarbij we voor de komende periode een reeks maatregelen hebben vastgelegd. Dit plan is mede gebaseerd op de aanbevelingen van de SKAO. Het is belangrijk om te benadrukken dat de hieronder vermelde acties niet de enige zijn die we zullen uitvoeren. Afhankelijk van onze jaarlijkse evaluatie kunnen er extra acties worden toegevoegd of sommige als niet langer relevant worden beschouwd.

De voorgenomen maatregelen vallen uiteen in verschillende categorieën, waaronder: Kantoren, Bedrijfsruimten & processen, Mobiliteit voor vracht- en personenvervoer, en tenslotte Communicatie en Algemene Organisatie.

Actieplan

Kantoren

Actie: Up-to-date Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren doorvoeren + Optimaliseren klimaatinstallaties

Mobiliteit-vrachtvervoer

Op spanning houden van banden vrachtvervoer

Communicatie en Organisatie algemeen

Actie:  Bekend maken van impact via communicatiekanalen

Bedrijfsruimten & processen

Onderzoeken verduurzamingsmogelijkheden van elektrische installaties. O.a. of elektromotoren minimaal voldoen aan rendement klasse IE3 of IE4

Mobiliteit-Personenvervoer

Op spanning houden van banden personenvervoer

Keteninitiatieven

De CO2-Prestatieladder vraagt om deel te nemen aan een sector- of keteninitiatief.
Enerzijds dient de organisatie op de hoogte te zijn van de initiatieven die binnen de branche
spelen en anderzijds actief deel te nemen aan initiatieven.

Inventarisatie keteninitiatieven

Om goed geïnformeerd te blijven over relevante initiatieven binnen de keten, hebben we de website van SKAO geraadpleegd en een lijst met belangrijke keteninitiatieven samengesteld. Deze lijst hebben we vervolgens met het managementteam doorgenomen. Het is onze gewoonte om deze lijst jaarlijks te actualiseren en te beoordelen. Kempenaars Recycling neemt actief deel aan het hieronder genoemde keteninitiatief.

Lopende initiatieven

Samenwerking met Circular Plastics Alliance

Kempenaars Recycling BV is aangesloten bij de circular plastic alliance. Het doel van De Circular Plastics Alliance (CPA) is het bevorderen van de circulaire economie voor kunststoffen. Het heeft als doel de recycling van plastic te verbeteren en de inzet van gerecyclede kunststoffen in producten te verhogen. De belangrijkste activiteiten en doelstellingen van de Circular Plastics Alliance zijn:

 • Stimuleren van het ontwerp en de productie van plastic producten die 100% recyclebaar zijn en kunnen worden hergebruikt in een gesloten kringloop
 • Terugdringen onnodig gebruik van plastic materiaal met ten minste 40%. Dit gebeurt aan de hand van onderzoek en ontwikkeling en door te blijven innoveren.
 • Zorgen voor verbetering van de huidige verzamel-, sorteer- en recyclecapaciteit per Alliance-project
 • Tenminste 30% van het gerecyclede plastic in nieuwe verpakkingen en producties.
 • Dit bereiken door ketensamenwerkingen tussen erkende bedrijven op te zetten.

Kempenaars Recycling levert deze bijdrage door middel van een maandelijkse contributie en actief kennis te brengen (vergaderingen + afspraken voor kennisuitwisseling).

Vanuit deze alliantie is een concreet pilotproject voortgekomen.

Wil jij ook grip op jouw afvalbeheer? Wij denken graag mee!